نمایش یک نتیجه

نوزادان با وضعیت موی متغیر متولد می شوند. بعضی از کودکان با موی پر و ضخیم و بعضی دیگر با موی کم و نازک متولد می شوند. اما این وضعیت ثابت نیست و امکان این هست که تا یکی دوسال اول زندگی این وضعیت تغییر کند.