لوازم حمل و نقل نوزاد به دو دسته ی اصلی که شامل کریر و کالسکه  و ..و دسته ی دیگر که ملزومات دیگر هستند تقسیم می شوند. ملزومات دیگر، شاید به طور مستقیم روی لوازم حمل و نقل نصب نباشد اما به راحتی قابل خرید هستند.

دیگر ملزومات 

لیست مقایسه محصولات

انصراف