در پاییز بارندگی نسبت به همه فصل ها تقریبا بیشتر است، سعی کنید دمای منزل رو به گرما باشد و برای نوزاد از انواع شلوارها و بلوزهای آستین بلند استفاده کنید. اما تحت هر شرایطی از تعریق نوزاد جلوگیری کنید زیرا با نفوذ سرما به منزل، شرایط سرماخوردگی نوزاد را فراهم کرده اید. 

پاییز 

لیست مقایسه محصولات

انصراف