سایز 3 بین 6 تا 9 ماهگی قابل استفاده است. تعداد اقلامی که مادر می تواند در سن 9 ماهگی برای نوزاد پیدا کند بیشتر است. اما باتوجه به جثه ی نوزاد می توان لباس سایز3 را بیشتر استفاده کرد. معمولا به دلیل کوچک بودن جثه ی دخترها، لباس سایز 3 تا یک سالگی هم استفاده می شود.

سایز 3