لباس نوزاد در سال اول تولد نیاز به دسته بندی بر اساس سایز او دارد. چون تا قبل از سن 1 سالگی تحرک نوزاد تقریبا کم است، لباس خریداری شده برای او باید کاملا قالب تن باشد. اگر از جثه ی او کوچک تر باشد موجب حساسیت و تنگی نفس شده و اگر بزرگ تر باشد امکان این که انگشتان او در لباس گیر کند زیاد است. پس دقت کنید حتما لباس قالب تن نوزاد باشد.

لباس نوزاد در سال اول تولد نیاز به دسته بندی بر اساس سایز او دارد. چون تا قبل از سن 1 سالگی تحرک نوزاد تقریبا کم است، لباس خریداری شده برای او باید کاملا قالب تن باشد. اگر از جثه ی او کوچک تر باشد موجب حساسیت و تنگی نفس شده و اگر بزرگ تر باشد امکان این که انگشتان او در لباس گیر کند زیاد است. پس دقت کنید حتما لباس قالب تن نوزاد باشد.

بیشتر

بر اساس سایز 

لیست مقایسه محصولات

انصراف