رخت آویزها  برای جلوگیری از چروک شدن و تاشدن های غیر اصولی البسه به کار می روند. همین طور با استفاده از آنها می توان از برخورد لباس کودک با زمین و یا سطوح غیراستریل خودداری کرد.

در پک شش تایی عرض شده و در رنگ بندی فانتزی و کودکانه موجود است. برای خرید می توانید به فروشگاه سیسمونی نی نی بابا مراجعه کنید.

رخت آویزها  برای جلوگیری از چروک شدن و تاشدن های غیر اصولی البسه به کار می روند. همین طور با استفاده از آنها می توان از برخورد لباس کودک با زمین و یا سطوح غیراستریل خودداری کرد.

در پک شش تایی عرض شده و در رنگ بندی فانتزی و کودکانه موجود است. برای خرید می توانید به فروشگاه سیسمونی نی نی بابا مراجعه کنید.

بیشتر

رخت آویز نوزاد