رخت آویز ها  برای جلوگیری از چروک شدن و تاشدن های غیر اصولی البسه به کار می روند. همین طور با استفاده از آنها می توان از برخورد لباس کودک با زمین و یا سطوح غیراستریل خودداری کرد.

رخت آویز