نوزادان با وضعیت موی متغیر متولد می شوند. بعضی از کودکان با موی پر و ضخیم و بعضی دیگر با موی کم و نازک متولد می شوند. اما این وضعیت ثابت نیست و امکان این هست که تا یکی دوسال اول زندگی این وضعیت تغییر کند.

شانه و برس نوزاد 

لیست مقایسه محصولات

انصراف